CLF

CLF het in 1957 as selfstandige instansie ontstaan. Dit het produkte vir die destydse NGKA gelewer, maar mettertyd ook vir die NG Sendingkerk en ander kerke in die NG Kerkfamilie (binne- en buitelands). Toe die NG Kerk CLF in 1968 per kontraktuele ooreenkoms “oorgeneem” het, was die duidelike veronderstelling dat CLF “in trust” vir die NG Kerkfamilie bedryf sou word met die bedoeling om bedieningsmateriaal vir die kerke in die NG Kerkfamilie daar te stel. CLF was dus deurgaans posisioneer as instansie van en vir die NG Kerkfamilie.

Voorsitter van die direksie:
Ds WJ Botha
Posbus 12552, Brandhof 9324, tel 051 407 7222, e-pos dswjb@ngmdvs.co.za

Bedryfshoof:
Me Charmaine Stoffberg
Privaatsak X19, Wellington 7654,
tel 021 873 6964,
faks 021 864 3678,
e-pos charmaine@clf.co.za

Prof Piet Meiring
Dr Carin van Schalkwyk
Dr Eddie Orsmond
Dr Botha van Aarde
Ds Willie Schoeman
Ds Francois Cillie

Kundiges sal aangewys word soos nodig, met voorlegging aan die Moderamen

Verslag Algemene Sinode 2015

Url: 
http://www.clf.co.za/