Navorsing

Voorsitter: Prof Kobus Schoeman, sel 083 461 1990
E-pos schoemanw@ufs.ac.za

Skriba: Mev Rinel Hugo, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 x 202, faks 012 342 0370 of 012 342 0380, E-pos rinelh@ngkerk.org.za

Die belang en noodsaaklikheid van goeie navorsing vir die kerk is welbekend. Die oogmerk van die Taakspan Navorsing is om die kerk in die verband tot diens te wees. Die vorige Algemene Sinode het ’n navorsingsprotokol goedgekeur en alle navorsing word binne die raamwerk uitgevoer. Dit sluit die volgende in:


Verslag Algemene Sinode 2015
 

Jeug

Navorsingsprojek: Kerklike jongmense en geloof in Suid-Afrika

Jeug logo

Die Algemene Sinode van die NG Kerk het tydens sy sitting in 2011 opdrag gegee dat navorsing gedoen word om aktuele jeugkwessies en relevante tendense in jeugbediening te identifiseer om die kerk sodoende te adviseer en te verseker dat effektiewe jeugbediening plaasvind. ʼn Projekspan is goedgekeur deur die Algemene Sinode met die opdrag om ander kerkgenootskappe te nader om aan hierdie navorsingsprojek deel te neem.

Wat is die doel van hierdie navorsingsprojek?

Die doel van hierdie navorsing is om ʼn deeglike beskrywing van jongmense (16-35 jaar) te bekom. Hierdie profiel het ten doel om die kerk te help in die effektiewe bediening aan jongmense. Jongmense sal gevra word om hulself te beskryf en opinies oor die volgende temas te gee:

 • Basiese demografiese inligting
 • Verhoudings en die huwelik
 • Gesin
 • Jeugkultuur
 • Kerkdeelname en ervaring
 • Geloof en God
 • Moraliteit
 • Risikogedrag
 • Suid-Afrika
 • Seks
 • Vriendskap
 • Subjektiewe welsyn

Watter vennote is behulpsaam met die navorsingsprojek?

Die Departement Praktiese Teologie van die Universiteit van Pretoria is die vennoot waar die projek akademies geregistreer is. Die dienste van Business Enterprises at University of Pretoria (BE@UP) is bekom. Op die wyse verseker ons dat die navorsing bruikbaar en betroubaar is.

Watter kerke neem almal deel aan die projek?

Die volgende denominasies neem deel aan die projek: Nederduitse Gereformeerde Kerk, Nederduitsch Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerke in Suid Afrika, Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika en die Reformed Church in Africa.

Watter gemeentes van die NG Kerk neem almal deel aan die projek?

Vanuit elke denominasie is op ewekansige wyse ʼn seleksie van gemeentes gemaak. In elke gemeente word respondente verder ewekansig geselekteer, met die anonieme inligting wat direk aan BE@UP gestuur word. Vandaar kommunikeer BE@UP direk met alle respondente om anonimiteit te verseker. Respondente sal dan per e-pos (en in sommige gevalle per hardekopie) ’n vraelys voltooi wat elektronies verwerk word. Jongmense wat jonger as 18 jaar is, se ouers/voogde se toestemming moet verkry word voordat hulle aan die navorsing sal kan deelneem.

Hoe is die vraelys ontwikkel?

Die vraelys is ontwikkel deur ’n span akademici en jeugkundiges oor ’n tydperk van meer as ’n jaar. Die span het verskeie prosesse gevolg om seker te maak dat ons ‘n kontekstuele vraelys gebruik wat eie is aan ons kerklike konteks in Suid Afrika. Dit is die produk van gesprekke met fokusgroepe, deeglike wetenskaplike beginsels en die behoeftes van die verskillende kerke.

Sal die vraelyste anoniem hanteer word?

Sodra die respondent se inligting BE@UP bereik het, word direk met alle respondent gekommunikeer om anonimiteit te verseker. Respondente sal dan per e-pos (en in sommige gevalle per hardekopie) ʼn vraelys voltooi wat elektronies verwerk word. Jongmense wat jonger as 18 jaar is, se ouers/voogde se toestemming moet verkry word voordat hulle aan die navorsing sal kan deelneem.

Wanneer word die navorsing gedoen?

Die invul van die vraelyste sal gedurende September en Oktober 2014 geskied. Daarna sal die inligting verwerk en geanaliseer word.

Wanneer en waar kan die bevindings bekom word?

Die bevindings sal gepubliseer word in verskeie akademiese en populere publikasies van die begin van 2015 af. Vir verdere inligting kan die webwerf www.youthresearch.co.za besoek word.

Wie is die projekspan?

Dr Zander van der Westhuizen (Projekleier/NGK)

Sel 082 883 2302, e-pos zvdwesthuizen@gmail.com

Prof Malan Nel (UP)
Prof Chris Smit (BEatUP)
Dr Mike van der Linde (BEatUP)
Dr Elnerine Greeff (Unisa)
Dr Thinus van Staden (NHK)
Ds Charl van Rooy (GKSA)
Dr Reggie Nel (VGKSA)
Ds Victor Pillay (RCA)

www.youthresearch.co.za

LogoF

Navorsing Jeug

Algemene Sinode Oktober 2013

A.001 Agenda Aanvullende verslae – jeugbediening
Algemene Sinode Oktober 2013

logo

Kerkspieël bly ʼn belangrike bron van inligting vir die NG Kerk en wil help in die nadenke oor die kerk en gemeentes se rol en funksionering. Die 2014-opname wil in die verband weereens geen uitsondering wees nie. Die opname geskied in opdrag van die Algemene Sinode (Taakspan Navorsing) en in samewerking met die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat. Kerkspieël 2014 bestaan uit twee opnames: ʼn gemeente- en ʼn erediensbywoner opname.

Die gemeente opname

Die gemeente opname is sedert 1981 deel van elke Kerkspieël. Die vraelys doen navraag oor ʼn wye verskeidenheid van aspekte van ʼn gemeente. Dit gaan oor die demografie van die gemeente (lidmaatgetalle en samestelling van die gemeente), die bywoning van eredienste. Daar word navraag gedoen oor die verskillende bedieningsterreine van die gemeente. Die laaste tyd word al hoe meer gefokus op die interaksie tussen gemeente en gemeenskap. Daar word deur die lens van ʼn missionale ekklesiologie na die gemeente gekyk en verskeie dimensies kom in die verband aan die orde: gemeenskap projekte, nuwe lidmate en die betrokkenheid van die gemeente by gemeenskapaksies, is van die nuwe sake wat ondersoek word.

Die vraelys word aan elke gemeente in die NG Kerk gestuur en dit word van die leierskap van die gemeente verwag om die vraelys in te vul. Die vraelyste word Maandag 21 Julie 2014 aan elke gemeente gepos. Dit word van die gemeentes verwag om die voltooide vraelyste asseblief voor 28 Augustus 2014 aan die Kerkspieël kantoor terug te pos.

Die inligting wat uit die verwerking van die vraelys verkry word kan elke gemeente help om haarself binne ʼn bepaalde konteks te posisioneer, byvoorbeeld: is die gemeente net met instandhouding besig of is daar sekere terreine waarbinne die gemeente besig is om te groei? Die gegewens is ook vir die NG Kerk as denominasie van belang, dit help in die verstaan van die kerk en haar rol in die samelewing. Hoe raak die proses van veroudering die kerk of watter rol speel beplanning in die gemeentes, is van die vrae wat aan die orde kom.

Klik hier vir die Gemeentevraelys

Die erediensbywoner opname

Gemeentelike groei lê op meer vlakke as net ʼn groei in getalle en bywoningsyfers. Groei het, onder andere, te make met verhoudings, aanbidding en ʼn betrokkenheid in die gemeenskap. ʼn Gemeente se lewenskragtigheid bestaan uit verskeie aspekte, wat onderling met mekaar verband hou. Die aspekte sou minstens in drie kategorieë verdeel kan word: intern, inspirasie en ekstern. Interne faktore, in ʼn gemeente, hou verband met die geloof van lidmate, hulle aanbidding en die onderlinge verbondenheid van lidmate aan mekaar. Hierdie aspekte omskryf die innerlike lewe van ʼn gemeente. ʼn Gemeente het ook ʼn lewe na buite (eksterne aspekte), dit verwys na diens, getuienis en die inklusiwiteit van die gemeente. Die aspekte kyk na die fokus van die gemeente buite haarself, na die gemeenskap en omgewing. Tussen die interne en eksterne lê inspirasie aspekte, dit verwys na die leierskap en koers van ʼn gemeente. Die inspirasie aspekte verwys na die visie van ʼn gemeente, leierskap en innovasie in die gemeente. Die opname gee aandag aan al drie die aspekte.

Goeie en betroubare inligting help gemeentes om hulle eie posisies beter te evalueer en na te dink oor die gemeente se taak en roeping. Die nadenke word gewoonlik deur die predikante en die leierskap van die gemeente gedoen. ʼn Stem wat dikwels nie duidelik gehoor word nie, is die van die lidmate van die gemeente. Lidmate se verstaan van en houding teenoor die gemeente vorm ʼn belangrike deel van die gemeente se funksionering. ʼn Opname onder lidmate kan help om gewone lidmate hoorbaar te maak. Soortgelyke opnames is in 2006 en 2010, as deel van ʼn steekproef, onder gemeentes gedoen (die Kruisgewys Junie 2013 (13/2) bevat ʼn verslag van die 2010 opname). Dit vorm deel van die “ National Church Life Survey”  (NCLS) wat in Australië en die VSA ontwikkel is.

Die opname word tydens ʼn erediens onder almal ouer as 15 jaar wat die bepaalde Sondag in ʼn erediens is, gedoen. Die 2014 opname word op Sondag 17 en 24 Augustus gedoen.

ʼn Leemte met die vorige twee opnames was die terugvoer wat aan gemeentes gegee is. Die 2014-opname sluit by die NCLS aan en maak gebruik van die verslae wat deur hulle ontwikkel is (Vir meer besonderhede en voorbeelde van die verslae besoek: http://gemeentes.co.za/vennote/kerkspieel/234-pilot-project-south-african-church-life-surveyOnthou om te registreer om dit te sien – dit is gratis). Die terugvoer bestaan uit ʼn unieke verslag,  wat aan elke deelnemende gemeente gelewer word, die “Church Life Profile”. Dit is eenvoudige verslag met grafiese voorstellings en vergelyking wat aan elke gemeente haar eie profiel verduidelik.

Hierdie opname word op twee vlakke gedoen:

 • Steekproef-gemeentes. ʼn Steekproef van 10% word uit al die gemeente in die NG Kerk getrek. Die opname word so gedoen om ʼn basis vir vergelyking in die kerk en ook vir gemeentes te skep. Die opname kos die individuele gemeente niks nie en elke gemeente wat die vraelyste voltooi het, ontvang ʼn individue verslag.
 • Op bestelling. Gemeentes kan self besluit om aan die opname deel te neem deur per epos te bestel. Die gemeentes ontvang die “Church Life Pack” wat die individuele verslag van die gemeente insluit. Hulle ontvang ook die boek “Enriching church life. A guide to results from NCLS for local churches” (vir voorbeelde besoek gerus die bogenoemde webwerf).

Klik hier vir die bestelvorm om aan die Erediensbywoner opname deel te neem.

Die kostes vir gemeentes wat op bestelling aan die Erediensbywoner opname wil deelneem is:

 • Klein gemeentes (tot 600 lidmate)  R2000
 • Middelslag gemeentes (601 tot 1200 lidmate)  R2500
 • Groot gemeentes (meer 1200 lidmate)  R3000

Vir enige verdere navrae kan die Kerkspieël kantoor gekontak word:
Telefoon: 012 3420092 of 082 3254088
E-pos: kerkspieel@ngkerk.org.za

Gemeentevraelys

logo

Kerkspieël is oor die jare gevestig as ʼn belangrike bron van inligting vir die NG Kerk. Dit help in die nadenke oor die kerk en gemeentes se rol en funksionering. Die 2014-opname wil weereens geen uitsondering wees nie. Die opname geskied in opdrag van die Algemene Sinode (Taakspan Navorsing) en in samewerking met die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Elke gemeente in die NG Kerk ontvang ’n gemeentevraelys. Die opname is verpligtend.

Die gemeentevraelys kyk na ʼn wye veld van sake wat die gemeente en sy bediening raak. Watter demografiese skuiwe vind daar onder lidmate plaas? Watter gemeentes groei en watter is in ʼn stryd om oorlewing gewikkel?  Die inligting stel die kerk in staat om gemeentes beter te begelei en by te staan.

 • Die vraelys is aan al die gemeentes ge-pos.  Kontroleer asb weer of die posadres korrek is. Indien die adres foutief is “reply” dan weer op die e-pos en voorsien ons van die korrekte adres.
 • Gebruik asb die geadresseerde koevert wat voorsien is om jou ingevulde gemeentevraelys in terug te stuur.
 • Maak asb vir jouself ’n kopie van die ingevulde gemeentevraelys voor jy dit vir ons stuur, (ingeval dit dalk verlore raak).
 • Die vraelys moet ons asb voor Donderdag 28 Aug 2014 bereik.
 • Klik hier om die gemeentevraelys oop te maak. Jy is welkom om solank daarna te gaan kyk en al jou inligting bymekaar te kry.
 • Weens die datatverwerkingsproses moet ons die oorspronklike ingevulde gemeentevraelys terug ontvang.  Die gemeentevraelys kan dus ongelukkig nie elektronies ingevul word of gefaks word nie. Ons moet die oorspronklike ingevulde gemeentevraelys terug ontvang.

Indien daar nog enige onduidelikheid is skakel ons gerus.

Baie dankie vir julle vriendelike samewerking.
Vriendelike groete
Kobus Schoeman
Voorsitter: Taakspan Navorsing

Steekproefgemeente en Erediensbywoner opname

logo

KERKSPIEËL 2014: Steekproefgemeente

ʼn Steekproef van 10% word uit al die gemeentes in die NG Kerk getrek. Die opname word so gedoen om ʼn basis vir vergelyking in die kerk en ook vir gemeentes te skep. Die opname kos die individuele gemeente niks nie en elke gemeente wat die vraelyste voltooi het, ontvang ʼn individue verslag. Die gemeente ontvang die “Church Life Pack” wat die individuele verslag van die gemeente insluit en ook die boek “Enriching church life. A guide to results from NCLS for local churches

Gemeentes wat geselekteer is om aan die steekproef deel te neem het ‘n e-pos ontvang. Die opname kan vir die gemeente van groot waarde wees.

Die gemeentes wat bereid is om deel te naam moet voor of op Vrydag 25 Julie 2014 op die e-pos “reply”.

KERKSPIEËL 2014: Erediensbywoner opname

Gemeentelike groei lê op meer vlakke as net ʼn groei in getalle en bywoningsyfers. Groei het, onder andere, te make met verhoudings, aanbidding en ʼn betrokkenheid in die gemeenskap. ʼn Gemeente se lewenskragtigheid bestaan uit verskeie aspekte, wat onderling met mekaar verband hou. Die aspekte sou minstens in drie kategorieë verdeel kan word: intern, inspirasie en ekstern.

 • Interne faktore, in ʼn gemeente, hou verband met die geloof van lidmate, hulle aanbidding en die onderlinge verbondenheid van lidmate aan mekaar. Hierdie aspekte omskryf die innerlike lewe van ʼn gemeente.
 • ʼn Gemeente het ook ʼn lewe na buite (eksterne aspekte), dit verwys na diens, getuienis en die inklusiwiteit van die gemeente. Die aspekte kyk na die fokus van die gemeente buite haarself, na die gemeenskap en omgewing.
 • Tussen die interne en eksterne lê inspirasie aspekte, dit verwys na die leierskap en koers van ʼn gemeente. Die inspirasie aspekte verwys na die visie van ʼn gemeente, leierskap en innovasie in die gemeente.

Die opname gee aandag aan al drie die aspekte.

Goeie en betroubare inligting help gemeentes om hulle eie posisies beter te evalueer en na te dink oor die gemeente se taak en roeping. Die nadenke word gewoonlik deur die predikante en die leierskap van die gemeente gedoen. ʼn Stem wat dikwels nie duidelik gehoor word nie, is die van die lidmate van die gemeente. Lidmate se verstaan van en houding teenoor die gemeente vorm ʼn belangrike deel van die gemeente se funksionering. ʼn Opname onder lidmate kan help om gewone lidmate hoorbaar te maak. Soortgelyke opnames is in 2006 en 2010, as deel van ʼn steekproef, onder gemeentes gedoen (die Kruisgewys Junie 2013 (13/2) bevat ʼn verslag van die 2010 opname). Dit vorm deel van die “ National Church Life Survey” (NCLS) wat in Australië en die VSA ontwikkel is.

Die opname word tydens ʼn erediens onder almal ouer as 15 jaar wat die bepaalde Sondag in ʼn erediens is, gedoen. Die 2014 opname word op Sondag 17 en 24 Augustus 2014 gedoen.

ʼn Leemte met die vorige twee opnames was die terugvoer wat aan gemeentes gegee is. Die 2014-opname sluit by die NCLS aan en maak gebruik van die verslae wat deur hulle ontwikkel is (Vir meer besonderhede en voorbeelde van die verslae besoek: http://gemeentes.co.za/vennote/kerkspieel/234-pilot-project-south-african-church-life-surveyOnthou om te registreer om dit te sien – dit is gratis). Die terugvoer bestaan uit ʼn unieke verslag, wat aan elke deelnemende gemeente gelewer word, die “Church Life Profile”. Dit is eenvoudige verslag met grafiese voorstellings en vergelyking wat aan elke gemeente haar eie profiel verduidelik.

Elke deelnemende gemeente ontvang die “Church Life Pack” wat die individuele verslag van die gemeente insluit. Hulle ontvang ook die boek “Enriching church life. A guide to results from NCLS for local churches” (vir voorbeelde besoek gerus die bogenoemde webwerf).

Die kostes vir gemeentes wat op bestelling aan die Erediensbywoner opname wil deelneem is:

 • Klein gemeentes (tot 600 lidmate) R2000
 • Middelslag gemeentes (601 tot 1200 lidmate) R2500
 • Groot gemeentes (meer 1200 lidmate) R3000

Om te bestel: Stuur die voltooide bestellingsvorm voor Vrydag 1 Augustus aan: kerkspieel@ngkerk.org.za

Vir enige verdere navrae kan die Kerkspieël kantoor gekontak:
Telefoon: 012 3420092
E-pos: kerkspieel@ngkerk.org.za

Pilot project- South African Church Life Survey

Kleingemeentes