ROEPINGSVERBINTENIS ALGEMENE SINODE 2004

Daar is by die Algemene Sinode 2004 ’n duidelike aanvaarding van die besef dat die kerk van Christus primêr ’n roepingsgemeenskap is en ’n gereedheid om onsself toe te wy aan die verantwoordelikheid om in ons optrede ’n roepingsbegeleide geloofsgemeenskap te wees. Ons wil naby aan die Here leef om gereeld by Hom te hoor presies wat ons roeping is. Die Sinode wil die kerk lei om op alle vlakke vanuit haar roeping te dink, te besluit en te leef.

Daarom verbind ons as Sinode onsself in die lig van ons roepingsverklaring daaraan:

* Om getrou aan ons Gereformeerde tradisie, die Bybel as gesagvolle Woord van God te handhaaf en te gehoorsaam. Ons verstaan ook al hoe beter dat om in die Bybel te glo, nie beteken om in ’n klomp reëls of beginsels te glo nie, maar in die lewende Drie-enige God self. Ons behoort aan Hom en al ons verwagtinge is van Hom alleen.

* Om in ons sinodale funksionering en vergaderings te groei in ’n insluitende en luisterende houding, asook in prosesse van besluitneming wat ons regtig help om die wil van die Here te onderskei en te gehoorsaam.

* Om deurlopend met die owerhede in gesprek te tree en te getuig oor ons roeping en bereidheid as kerk om diens te lewer aan die mense van ons lande.

* Om die integriteit van die Gereformeerde geloof te herwin, sodat God se genadige liefde vir sondaars bekend sal word.

* Om vanuit ’n diepe bewoëndheid en Christelike ontferming ’n gefokusde strategie vir die bestryding van die vigspandemie en die gevolge daarvan te begin implementeer.

* Om op die mikro- en makrovlak strategieë vir die oorwinning van armoede uit te werk en deur te voer.

* Om onsself oop te stel vir die deerniswekkende werking van die Gees van Christus sodat ons mense wat worstel met die gevolge van die gebrokenheid van die skepping wat aan hulle toegekom het, in ’n gesindheid van pastorale ontferming kan vashou.

* Om in biddende afhanklikheid van die Here met wysheid en volharding hard te werk daaraan om al die struikelblokke te oorkom wat nog hinder in die proses van hereniging met ons Kerkfamilie.

* Om die geleenthede wat ons volle lidmaatskap van die SARK en TEASA asook ander ekumeniese venootskappe vir ons bied om ons roeping in Suider-Afrika uit te leef, konstruktief te benut.

* Om ’n gemeentedienste-netwerk te help uitbou van waaruit ons gemeentes prakties gehelp en ondersteun kan word om op konkrete maniere by die genesing van ons lande betrokke te raak.

* Om ons jonger generasie te inspireer en te lei om saam met ons as deel van sy kerk in die Naam van Christus ’n verskil in ons lande te maak.