Roeping

BELYDENIS VAN DIE VERGADERING IN SITTING: ALGEMENE SINODE 2011

Die NG Kerk dank God dat ons in so ‘n uitdagende tyd, binne ‘n Suider-Afrikaanse konteks saam met ander kerke, God se kerk mag wees. Sy liefde en genade is sonder twyfel groot.

Die NG Kerk besef, en het uit die geskiedenis geleer, dat ons net werklik kerk van God kan wees as ons onsself prysgee en Hom volg.  Die Drie-enige God stuur ons sy wêreld vol as getuies van sy liefde vir sy hele skepping.

Daarom:

roep ons gemeentes op tot ‘n lewende verhouding met God waarin ons onsself oopstel om gevorm te word deur die Woord van God sodat ons in afhanklikheid van die Gees biddend gevorm word tot mense met ‘n outentieke leefstyl en ‘n geloofwaardige getuienis.

reik ons uit na ander geloofsgemeenskappe. Ons bid en werk onverpoos voort aan die organiese en strukturele eenheid binne ons eie familie van kerke. Ons gaan verbintenisse aan met ander kerke van Gereformeerde belydenis en werk graag saam met ander Christelike kerke, en wanneer die omstandighede daarom roep, ook met ander geloofsgemeenskappe. As kerk wil ons ‘n ruim huis wees, sonder die prysgawe van ons Gereformeerde identiteit.

ly ons onder aanslae en ervaar daagliks hoe ons land getreiter word deur misdaad, geweld en korrupsie. Ons gemeenskappe is arm, werkloosheid is groot en moedeloosheid kenmerk baie van ons jong mense. Ons roep die staat op tot die uitvoering van sy verantwoordelikheid, ook tot die bewaring van ons brose demokrasie. Terselfdertyd verbind ons ons steeds tot die bekamping van sedeloosheid. Ons beloof om in die lig van ons roeping mee te werk aan die vestiging van waardes wat ‘n vreedsame samelewing ‘n werklikheid kan maak en om daadwerklik mee te werk aan die verligting van ellende. Ons erns tov eenheid, versoening en geregtigheid word versterk deur die Belydenis van Belhar as deel van ons belydenisskat by gemeentes aan te beveel. Ons wil alle gemeentelede wat op talle plekke die gemeenskap onbaatsugtig dien omdat hulle hulle roeping as gestuurdes ernstig opneem, vir hulle getrouheid bedank.

bely ons ons bestaan nie ter wille van onsself nie, en weet ons dat ons die sout en lig vir die wêreld is. Ons is die suurdeeg wat die plig het om die tekstuur van ons samelewing te verander. Hierdie hoë roeping is nie vir ons ‘n las nie, maar ‘n vreugde. Ons is die jeugdige bruid van Christus wat by wyse van ons eredienste, aksies en optredes die toekoms tegemoet dans deur die aantrek van die fyn linne van dade van geregtigheid.

erken ons ons sondigheid en onvermoë om lief te hê soos wat God wil hê ons moet liefhê. Ons sukkel elke dag daarmee in ons omgang met mekaar. Ouers kry seer, kinders kry seer, gemeenskappe ly en ons integriteit is telkens op die spel. Ons vra hulle wat seerkry onder ons liefdeloosheid om vergifnis. Ons staan nakend voor God.

Mag God sy wil hoe langer hoe meer aan ons openbaar, en ons daagliks nuut maak om soos Hy te lyk, te praat en te dien.

Net die Bybel. Alleen deur genade. Slegs deur geloof . Uitsluitlik Christus. Aan God die eer.


ROEPINGSVERKLARING VAN DIE ALGEMENE SINODE 2007

Ons besef opnuut God roep die NG Kerk deur sy Woord en Gees om aan Hom te behoort.  Christus, die Hoof van die kerk, stuur ons om ons roeping te gehoorsaam en ons daaraan toe te wy:

(a)  Om met ‘n leerbare gees die wil van God deur sy Woord te leer ken en uit te leef in die uitdagende en komplekse wêreld waarin ons lewe. Ons is daarvan oortuig dat slegs die evangelie van Jesus Christus mense op die pad van verlossing, versoening en lewende hoop plaas. Daarom wil ons die Woord van die Here tydig en ontydig verkondig, as profete optree en oral getuienis aflê van die hoop wat in ons leef.

(b)  Om voortdurend in liefde na mekaar te luister en in ons vertroue van mekaar te groei. Bewus van ons diversiteit, verbind ons ons aan groter eenheid tussen gemeentes, aan die hereniging van die kerkfamilie, asook aan die versterking van ons ekumeniese bande.  Ons wil graag met alle ander Christene saamwerk om veilige ruimtes te skep waarbinne ons eerlik met mekaar kan praat en bly praat.

(c)  Om in deernis met ander saam te leef. Ons word deur God geroep as deel van sy liggaam in Afrika.  Ons is dankbaar vir alle positiewe ontwikkelinge op ons kontinent, waaronder die snelle groei van die Christelike geloof.  Daar is ook vele tragiese verhale van geweld, misdaad, armoede, hongersnood en die gevolge van MIV-Vigs.  Ons betuig ons meegevoel aan die talle slagoffers hiervan en wil meewerk aan genesing vir mens, dier en omgewing.  God roep en stuur sy kerk om ‘n verskil te maak.  Ons verseker alle owerhede van ons voorbidding.

(d)  Om met openheid onvoorwaardelik diensbaar te wees in die wêreld. Ons wil graag met alle ander Christene hande vat om ons samelewings op te bou en pynlike omstandighede te verlig.  Ons wil mekaar as gemeentes en leiers met liefde aanspoor, begelei en toerus om by die genesing van ons lande betrokke te raak.  Ons is beskikbaar en is verbind tot diens aan gemeenskappe.  Ons dank die Here vir die toewyding van lidmate en die talle positiewe aksies waarvan ons oral hoor.  As gestuurde gelowiges is ons sout van die aarde en lig vir die wêreld.  Ons staan in diens van die koms van God se koninkryk.

Ons buig voor die Here.  Ons is hier.  Ons is sy kerk.  Ons is gestuurdes.

Aan God al die eer.


ROEPINGSVERBINTENIS ALGEMENE SINODE 2004

Daar is by die Algemene Sinode 2004 ’n duidelike aanvaarding van die besef dat die kerk van Christus primêr ’n roepingsgemeenskap is en ’n gereedheid om onsself toe te wy aan die verantwoordelikheid om in ons optrede ’n roepingsbegeleide geloofsgemeenskap te wees. Ons wil naby aan die Here leef om gereeld by Hom te hoor presies wat ons roeping is. Die Sinode wil die kerk lei om op alle vlakke vanuit haar roeping te dink, te besluit en te leef.

Daarom verbind ons as Sinode onsself in die lig van ons roepingsverklaring daaraan:

* Om getrou aan ons Gereformeerde tradisie, die Bybel as gesagvolle Woord van God te handhaaf en te gehoorsaam. Ons verstaan ook al hoe beter dat om in die Bybel te glo, nie beteken om in ’n klomp reëls of beginsels te glo nie, maar in die lewende Drie-enige God self. Ons behoort aan Hom en al ons verwagtinge is van Hom alleen.

* Om in ons sinodale funksionering en vergaderings te groei in ’n insluitende en luisterende houding, asook in prosesse van besluitneming wat ons regtig help om die wil van die Here te onderskei en te gehoorsaam.

* Om deurlopend met die owerhede in gesprek te tree en te getuig oor ons roeping en bereidheid as kerk om diens te lewer aan die mense van ons lande.

* Om die integriteit van die Gereformeerde geloof te herwin, sodat God se genadige liefde vir sondaars bekend sal word.

* Om vanuit ’n diepe bewoëndheid en Christelike ontferming ’n gefokusde strategie vir die bestryding van die vigspandemie en die gevolge daarvan te begin implementeer.

* Om op die mikro- en makrovlak strategieë vir die oorwinning van armoede uit te werk en deur te voer.

* Om onsself oop te stel vir die deerniswekkende werking van die Gees van Christus sodat ons mense wat worstel met die gevolge van die gebrokenheid van die skepping wat aan hulle toegekom het, in ’n gesindheid van pastorale ontferming kan vashou.

* Om in biddende afhanklikheid van die Here met wysheid en volharding hard te werk daaraan om al die struikelblokke te oorkom wat nog hinder in die proses van hereniging met ons Kerkfamilie.

* Om die geleenthede wat ons volle lidmaatskap van die SARK en TEASA asook ander ekumeniese venootskappe vir ons bied om ons roeping in Suider-Afrika uit te leef, konstruktief te benut.

* Om ’n gemeentedienste-netwerk te help uitbou van waaruit ons gemeentes prakties gehelp en ondersteun kan word om op konkrete maniere by die genesing van ons lande betrokke te raak.

* Om ons jonger generasie te inspireer en te lei om saam met ons as deel van sy kerk in die Naam van Christus ’n verskil in ons lande te maak.


ROEPINGSVERKLARING ALGEMENE SINODE VAN DIE NG KERK 2002

Tydens die vergadering van die Algemene Sinode het ons as afgevaardigdes al hoe meer oortuig geraak van die liefde van Christus en daarom ook van die NGK se roeping en plek in Suider-Afrika.

Daarom:

(a) verbind ons ons opnuut aan die Here wat ons Kerk 350 jaar gelede hier geplaas het. Ons dank Hom vir die voorreg om ook nou nog deel van sy kerk te kan wees. Ons is daarvan oortuig dat net die evangelie van Christus ons op ‘n pad van heil kan plaas. Daarom wil ons as Kerk die Woord van die Here tydig en ontydig verkondig en orals getuienis aflê van die hoop wat in ons leef.

(b) verbind ons ons opnuut tot ons kontinent, in die besonder Suider- Afrika. Die tragiese verhale van die allerverskriklike vorms van geweld, die geweldige omvang van armoede en gevolglike hongersnood, die konsekwensies van die vigspandemie, die gebrek aan respek vir mense, diere en die omgewing en ook ons aandeel daaraan, het ons ontstel. Die Sinode betuig sy meegevoel aan die talle slagoffers. Ons wil ook ‘n verskil maak. Daarom verbind ons ons om mee te werk aan oplossings vir ons samelewing. Ons stel ons as Kerk beskikbaar om op elke vlak waar ons kan help betrokke te raak. Ons verseker die owerheid van ons voorbidding en ons verbintenis tot diens aan die gemeenskap

(c) verbind ons ons tot groter eenheid met ander kerke. Ons wil graag herenig met ons Kerkfamilie, soos ons glo God dit wil hê. Ons wil ook graag ons ekumeniese bande bevestig en uitbrei en met alle ander Christene hande vat om ons lande op te bou en pynlike omstandighede te verlig.

(d) roep ons gemeentes op om by die genesing van ons land betrokke te raak. Ons dank die Here vir die toegewydheid van lidmate en die talle positiewe aksies waarvan ons orals hoor. Kom ons wys die wêreld opnuut dat ons as “sout vir die aarde” en “lig vir die wêreld” God se Koninkryk wil laat kom.

Ons het ‘n Here. Ons is hier. Ons is Sy kerk. Aan God al die eer.

VONKK
'n Taakspan wat hul beywer vir die voortgesette ontwikkeling van nuwe klassieke kerkmusiek - en vandaar die naam VONKK
Flam
'n Taakspan wat musiek in 'n kontemporêre styl selekteer en aanbeveel vir gebruik in die kerk.
Groter NGK Familie
Argief
Die Argief van die NG Kerk bewaar argivalia, huisves digitale versamelings, stel inligting vir navorsers beskikbaar, bied toegang tot inligtingswette, en stoor vergaderingsdokumentasie van sinodes, ringe, en gemeentes.
Ekologie
Kerklike opleiding
Taakspan Gender
 ’n Genderkoördineerderstruktuur tussen sinodes om raakvlakke in die kerk te vind waar hierdie gesprek gevoer word.
Kategese
Open chat
Hello 👋
Kan ons jou help?