Logo-Amptelik_2024
Algemene Taakspan Fondse en Bates (ATFB)
Bestuur die finansies, bates, beleggings, eiendomme, en begroting vir die werksaamhede van die Algemene Sinode

Die werksaamhede van die Algemene Taakspan vir Fondse en Bates word volledig in Reglement 6 van die Kerkorde (2023) omskryf. In kort:

  • Adviseer die Algemene Sinode in verband met die beleid wat gevolg moet word ten opsigte van finansiële bestuur, bates, beleggings, eiendomme en oudit en stel jaarliks in oorleg met die Bedryfspan die begroting op vir onderskeidelik die strategiese en operasionele werksaamhede van die Algemene Sinode.
  • Die ATFB hou toesig oor die besteding van fondse ten opsigte van al die werksaamhede van die Algemene Sinode, waaronder die administratiewe, personeel- en kapitale uitgawes ingevolge die Reglement vir Eiendomme, Goedere en Fondse. Dit sluit in afsonderlike regsentiteite en trusts wat in verhouding met die NG Kerk bedryf word, se fondse en bates.
  • Die ATFB tree op in alle regsgedinge of dispute oor eiendom, goedere en fondse, sowel eisend as verwerend, ten behoewe van die Algemene Sinode en na raadpleging van die Algemene Steunspan Regte.

 

Kopiereg © 2024 NG Kerk. Ontwikkeling en huisvesting deur Bybel-Media
Open chat
Hello 👋
Kan ons jou help?