Logo-Amptelik_2024
Algemene Taakspan Regte (ATR)
Die taakspan adviseer oor die interpretasie en toepassing van die Kerkorde, die reglemente en die besluite van die Algemene Sinode. 

'n Volledige omskrywing van die werksaamhede van die Algemene Taakspan Regte word in Reglement 7 van die Kerkorde gevind.

Die Algemene Taakspan Regte word saamstel deur die tien aktuariusse van die tien samestellende sinodes.  Die taakspan se primêre funksie is om advies te gee oor die interpretasie en toepassing van die Kerkorde, die reglemente en die besluite van die Algemene Sinode.  Verder maak die taakspan ‘n studie van sake wat deur die Algemene Sinode na die taakspan verwys word en bedien die Algemene Sinode, die ASM en ander kerklike vergaderings met advies en aanbevelings.

 

Kopiereg © 2024 NG Kerk. Ontwikkeling en huisvesting deur Bybel-Media
Open chat
Hello 👋
Kan ons jou help?