partner7
Kerklike Maatskaplike Diensteraad
Die KMDR is ‘n Nasionale Netwerk van kerklike maatskaplike diensorganisasies, wat ook as ‘n selfstandige Nie-Winsgewende Organisasie (NPO 001-694) geregistreer is.

Organisasie se werksaamhede

Die KMDR is ‘n Nasionale Netwerk van kerklike maatskaplike diensorganisasies, wat ook as ‘n selfstandige Nie-Winsgewende Organisasie (NPO 001-694) geregistreer is.

Die KMDR bied ‘n ruimte waarbinne sy lidorganisasies onderling met mekaar skakel, navorsing doen, inligting deel en opleiding koördineer.

Die lidorganisasies lewer professionele vakkundige en statutêre maatskaplike ontwikkelingsdienste aan alle mense in nood, ongeag ras, taal, kultuur, oriëntasie of geloofsoortuiging.  Dienste word oor die volle spektrum van professionele dienste gelewer en sluit onder andere in:

  • gesinsorgdienste
  • kinderbeskermingsdienste
  • dienste aan persone met gestremdhede
  • afhanklikheidsdienste
  • residensiële kinder- en jeugsorgsentrums
  • residensiële bejaardesorgdienste.

In 2019 sluit die KMDR verklaring van voorneme met die Algemene Sinode van die NG Kerk (sien posts). In 'n verslag van 'n gesamentlike werkgroep van die KMDR en die Algemene Sinode se Taakspan vir Missionale Diakonaat, word 'n video riglyn vir gesprek tussen KMDR-lidorganisasies en plaaslike sinodes, ringe of gemeentes beskikbaar gestel.

Die volgende lidorganisasies lewer dienste in die NG Kerk:

Navraag oor die KMDR kan gerig word aan info@ngkerk.org.za

Kopiereg © 2024 NG Kerk. Ontwikkeling en huisvesting deur Bybel-Media
Open chat
Hello 👋
Kan ons jou help?